Government of Maharashtra

महाराष्ट्र शासन
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग

Goverment of India

महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम 2012 अंतर्गत स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर नवीन शाळा स्थापन करणे तसेच विद्यमान शाळेचा दर्जावाढ करण्यासाठी 2015-16 या शैक्षणिक वर्षाकरीता परवानगी देणेबाबतचा अर्ज